place gutenberg

จัตุรัส place gutenberg

จัตุรัส place gutenberg

จัตุรัส place gutenberg เป็นจัตุรัสสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมืองเก่าสตราซบูร์(Strasbourg) บริเวณรอบจัตุรัสนี้เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าที่อันสวยงามและนอกจากนี้ยังมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟคาเฟ่ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมาย จัตุรั…