Beffroi de Lille

หอระฆังประจำเมืองลีล Beffroi de Lille

หอระฆังประจำเมืองลีล Beffroi de Lille

หอระฆังประจำเมืองลีล(Beffroi de Lille) เป็นส่วนหนึ่งของอาคารศาลากลางประจำเมืองลีลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ซึ่งอาคารนี้มีความสูงมากถึง 104 เมตร เมื่อขึ้นไปที่หอระฆังคุณจะสามารถชมทัศนียภาพโดยรอยของเมืองได้แบบ 360 องศาเลยทีเดียว หอระวัง Breffroi …